Links for dipus

dipus-0.0.1-py2.7.egg
dipus-0.0.2-py2.7.egg
dipus-0.0.1.tar.gz
dipus-0.0.2.tar.gz
dipus-0.0.3.tar.gz
dipus-0.0.4.tar.gz
dipus-0.0.5.tar.gz