Links for djangae

djangae-0.8.0.tar.gz
djangae-0.9.0.tar.gz
djangae-0.9.1.tar.gz
djangae-0.9.2.tar.gz
djangae-0.9.3.tar.gz