Links for django-avem-theme

django_avem_theme-1.2.1.tar.gz