Links for docio

docio-0.0.1.tar.gz
docio-0.2.0.tar.gz
docio-0.2.1.tar.gz